Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – rèn chữ đẹp, duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh, rèn chữ của giáo viên; Từ ngày 05/03/2018, Trường ...